In januari zijn we bij elkaar geweest om te praten over een spannender speelveld (zie het vorige bericht).

Als vervolg hebben we op 24 februari een middag met de kinderen georganiseerd, waar hun wensen geïnventariseerd zijn.
Op de voorjaarsvergadering zijn jullie op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Het plan en het voorlopig ontwerp zijn besproken. Er zijn wat waardevolle aanvullingen/kanttekeningen gemaakt, die ondertussen verwerkt zijn. Er is besloten door te gaan met de plannen, subsidies aan te vragen en de zaak verder in gang te zetten.
Het bijgewerkte ontwerp, met leuke dingen voor jong en oud, is bij de aanvragen gevoegd.

Ondertussen is er overleg geweest met de gemeente. Die is positief en wil bijdragen in de plannen. Zij zullen ook, daar waar nodig, meewerken aan de uitvoering.

Er is een bijdrage aangevraagd bij het Coöperatiefonds van de RABO-bank, die is gehonoreerd met een toezegging van € 4.000.
Er zijn aanvragen gedaan bij het Loket Leefbaarheid, bij het Oranjefonds, gericht op de gemeenschap, voor de dorpsgenoten, door de dorpsgenoten, en bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, gericht op natuureducatie samen met de kinderen.
Er zijn ook nog andere mogelijkeheden. Daarover zijn we nog in gesprek.
Er wordt telefonisch positief op het plan gereageerd, de naam Struunspeultoen blijkt aan te slaan, men onthoudt de naam en vindt het daardoor ook gelijk een leuk plan. ‘Dat plan met die leuke naam’, krijgen we als reactie.
Als het goed is krijgen we eind mei te horen of de aanvraag bij Loket Leefbaarheid wordt gehonoreerd. De uitslag van de andere fondsen komt wat later.

De realisatie van het plan staat of valt met de zelfwerkzaamheid van het dorp, ook van de kinderen! en met bijdragen in de vorm van materiaal, anders is het niet te financieren.

Om het gehele plan goed uit te voeren organiseren we op 20 juni een leuke workshop, gegeven door Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar, de mensen die onze plannen hebben vormgegeven.
Zij vertelden me dat zo’n workshop noodzakelijk is om de visie uit te leggen en daarmee een goede uitvoering van de plannen te garanderen. En het is ook leuk om daar al concreet met eht plan aan de gang te gaan. Zo gaat het steeds meer leven!
Heilien presenteert het plan, en vooral de bedoeling achter het plan, Ruurd gaat nader in op de technische aspecten. Zo pakken ze in één keer de ‘motiverende’ kant als de ‘praktische’ kant, zoals veiligheidseisen, die zoals jullie waarschijnlijk weten nogal nauw komen, van het verhaal en kunnen jullie met beiden kennismaken. De nadere invulling van de avond volgt.
De workshop wordt dus gegeven op 20 juni, in Billeke de Beer.

Verder willen we in de zomer starten met het grondwerk. Jan Hendrik Zijlma heeft grond toegezegd.
We zullen met elkaar moeten overleggen hoe de werkzaamheden aangepakt moeten worden, en wie wat kan doen? Dat komt deels in de workshop aan de orde, deels zal het werkendeweg verder vorm krijgen.
We willen deze zomer ook al aan het werk met de kinderen.
We zoeken vrijwilligers die mee willen denken over de planning en de uitvoering van de plannen. Maar ook mensen die het werk uit willen voeren!
We kunnen ook vrijwilligers gebruiken voor de catering, de verslaglegging (foto’s) en het begeleiden van de kinderen met hun werk.

Dus, meldt je alvast aan!

We houden jullie op de hoogte,

groet,

Roelfina, roelfinaheuker@ziggo.nl, 0595 572155, 06 15122271
Bob, bob.jongepoerink@jpma.nl, 0595 571170
Wilma, wilmahoonhorst@hotmail.com, 0595 435699
en Annette, annette.y.broekhuizen@xs4all.nl, 0595 571913